ʹڲƱ


Contact 

YuDu Amson Electronics Co., Ltd.
No. 53, Yixin Road, Yudu County Industrial Park,
Ganzhou City, Jiangxi Province, China

Tel: 86-0797- 6330063/ 6330035/ 6330051
Fax: 86-0797-6330055
E-mail amson-zengqing0911@amson-lcd.com

RS232/ TTL

 Click the Model No. for datasheets.

 

   Cortex-M3 + High-speed FPGA, dual core processor
   Reduce R&D workload greatly 
   Various configuration controls
   Serial port debugging software
   
   
?

UART interface TFT-LCD Module            

 

MODEL NO. SIZE DISPLAY MODEL SIZE ACTIVE TOUCH PANEL IMAGE
(inch) FORMAT WxHxT (mm) AREA STORAGE
  3.5   320 x 240   96.3 x 70.2 x 15.2 70.08 x 52.56 Resistive 683 pcs
4.3 480 x 272 119.6 x 72.6 x 15.7 95.04 x 53.86 Resistive 402 pcs
5.0 800 x 480 143.7 x 81.0 x 14.50 108.00 x 64.80 None 137 pcs
5.0 800 x 480 143.7 x 81.0 x 15.85 108.00 x 64.80   Resistive   137 pcs
7.0 800 x 480   190.0 x 110.2 x 19.8     154.08 x 85.92   Resistive 137 pcs
Service
QҰ:1277219869
SunlikeEmma
C
H
A
T