ʹڲƱ


Contact 

YuDu Amson Electronics Co., Ltd.
No. 53, Yixin Road, Yudu County Industrial Park,
Ganzhou City, Jiangxi Province, China

Tel: 86-0797- 6330063/ 6330035/ 6330051
Fax: 86-0797-6330055
E-mail amson-zengqing0911@amson-lcd.com

COG Module

 

 Click the Model No. for datasheets.

 

MODEL NO. DISPLAY DISPLAY MODEL SIZE VIEW DOT CONTROLLER PROCESS BACKLIGHT
FORMAT TYPE WxHxD (mm) AREA Dot Size Dot Pitch IC
AMG008002B 8*2 Character 30.00 x 19.50 x 5.50 27.0 x 10.5 0.45*0.50 0.50*0.55 ST7032i COG+PIN White
AMG012002A 12*2 Character 65.0 x 26.0 x 2.8 59.8*17.0 0.77*0.84 0.82*0.89 ST7032SI COG+FPC N
AMG016002A 16*2 Character 70.0 x 30.0 x 5.7 63.0 x 16.0 0.56 x 0.66 0.60 x 0.70 NT7603 COG+FPC White
AMG016002B 16*2 Character 58.0 x 24.6 x 9.6 54.0 x 14.4 0.48 x 0.59 0.52 x 0.63 PCF2119SU/2 COG+PIN White
AMG016002D 16*2 Character 65.0 x 27.7 x 2.9 61.0*15.7 0.55*0.60 0.60*0.66 ST7032I COG+PIN White
122*32 Graphic 63.4 x 29.1 x 2.9 60.4*21.0 0.43*0.48 0.45*0.50 ST7565R COG+FPC N
128*32 Graphic 63.0 x 28.5 x 2.0 59.0*17.5 0.407*0.424 0.438*0.455 ST7565R COG+PIN N
160*50 Graphic 56.1 x 26.1 x 2.7 50.0*17.0 0.27*0.27 0.30*0.30 ST7525 COG+FPC N
128*64 Graphic 25.7 x 18.2 x 2.7 23.7*12.8 0.15*0.15 0.17*0.17 ST7567S COG+FPC White
128*64 Graphic 33.7 x 30.5 x 2.95 30.7*23.0 0.205*0.308 0.225*0.328 ST7567 COG+FPC White
AMG128064C 128*64 Graphic 36.6 x 28.0 x 2.8 32.6*17.6 0.212*0.235 0.222*0.255 ST7567-G4 COG+FPC N
AMG128064D 128*64 Graphic 39.6 x 27.1 x 2.8 36.6*22.1 0.24*0.22 0.27*0.25 ST7567-G4 COG+FPC N
128*64 Graphic 47.9 x 36.9 x 2.8 44.0*29.0 0.29*0.36 0.32*0.39 ST7567-G4 COG+FPC N
128*64 Graphic 56.0 x 37.5 x 1.9 53.0*27.5 0.34*0.34 0.37*0.37 ST7565R-G COG+FPC N
128*64 Graphic 56.5 x 36.5 x 5.5 53.5*29.0 0.35*0.35 0.38*0.38 ST7567-G4 COG+FPC White
128*64 Graphic 57.2 x 42.5 x 6.3 54.2*32.5 0.34*0.38 0.38*0.41 ST7565R COG+FPC White&Red
AMG128064J 128*64 Graphic 62.72 x 34.2 x 2.8 59.3*23.3 0.426*0.316 0.455*0.346 UC1601S COG+FPC N
128*64 Graphic 62.0 x 40.5 x 2.85 58.0*28.8 0.36*0.36 0.40*0.40 ST7566R COG+FPC N
128*64 Graphic 63.0 x 42.5 x 2.8 59.0*32.0 0.40*0.40 0.43*0.43 ST7567 COG+FPC N
128*64 Graphic 76.1 x 50.6 x 6.5 70.7*38.8 0.48*0.48 0.52*0.52 ST7565P-G COG+FPC Blue
128*64 Graphic 76.8 x 51.35 x 5.3 74.0*40.0 0.47*0.51 0.51*0.56 ST7565R COG+FPC White
128*64 Graphic 77.5 x 51.3 x 6.4 70.7*38.8 0.50*0.50 0.52*0.52 NT7538 COG+FPC White
128*64 Graphic 76.4 x 55.8 x 5.4 71.0*44.0 0.50*0.605 0.52*0.625 ST7565P COG+FPC White
176*64 Graphic 58.2 x 29.5 x 2.7 55.6*21.0 0.25*0.25 0.28*0.28 ST7525 COG+FPC N
82*128 Graphic 48.0 x 70.0 x 5.8 44.2*62.0 0.42*0.42 0.445*0.445 UC1617S COG+FPC White
128*128 Graphic 55.0 x 61.5 x 2.8 48.8*48.8 0.33*0.33 0.35*0.35 ST7541 COG+FPC N
128*128 Graphic 36.4 x 38.0 x 5.5 33.4*29.0 0.19*0.19 0.21*0.21 ST7571 COG+FPC White
AMG160128A 160*128 Graphic 77.8 x 66.8 x 2.8 71.0*56.0 0.37*0.37 0.40*0.40 UC1610I COG+FPC N
240*128 Graphic 96.0 x 61.0 x 2.8 93.0*49.0 0.32*0.32 0.345*0.345 UC1608X COG+FPC N
Service
QҰ:1277219869
SunlikeEmma
C
H
A
T